Zapytania

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Zakup linii produkcyjnej w firmie F.H.U.P. Rupar Krystyna” nr wniosku: RPPK.01.04.01-18-0159/17, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje Bezpośrednie, Typ Projektu: Rozwój MŚP, informujemy o ogłoszeniu przetargu na dostawę linii do produkcji okien i drzwi z aluminium.

Załączniki do pobrania:

01 Zapytanie ofertowe

02 Zał_nr_1_Wzór Oferty

03 Zał_nr_2_Oświadczenie o braku powiązań

04 Specyfikacja dostaw

05 UMOWA DOSTAWY z uruchomieniem_linia alu

Informacja o wyborze oferty